Veel gestelde vragen - Vitaconluteijn
Maak uw keuze

Veel gestelde vragen op een rij


U geeft uw ziekmelding door bij uw werkgever volgens de richtlijnen van uw organisatie. Uw werkgever zal de melding via het online programma VerzuimSignaal aan ons doorgeven. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever belt een casemanager van Vitacon Luteijn meestal de volgende dag en start daarmee de verzuimbegeleiding.

De casemanager bewaakt de termijnen die voorgeschreven staan in de Wet verbetering Poortwachter. De casemanager is de regisseur in het verzuimproces. Ook denkt de casemanager met u, uw werkgever en soms ook met de bedrijfsarts mee over mogelijkheden en acties tijdens de verzuimperiode. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever en het verloop van uw verzuimperiode zal de casemanager telefonisch contact met u en uw werkgever onderhouden over de voortgang van de re-integratie naar uw werk.

De wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat u rond de zesde week gezien moet zijn door de bedrijfsarts. Vitacon Luteijn probeert bij het inplannen van een afspraak rekening te houden met uw situatie, zo is het soms zinvoller om een eerste afspraak in een vroeg stadium in te plannen of soms juist wat later. Het is ook mogelijk dat u helemaal niet naar de bedrijfsarts hoeft, ook al duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan 6 weken.

De bedrijfsarts beoordeelt en geeft aan de hand van uw medische situatie advies over uw mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van werken. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld over tijdelijke aanpassingen in werktijden of werkzaamheden. Mocht u medische informatie hebben van eventuele andere behandelaren, zoals huisarts of specialist, dan mag u deze informatie altijd meenemen naar het gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verwerkt deze medische informatie vertrouwelijk in het medisch dossier. Na afloop van het gesprek stelt de bedrijfsarts een gespreksverslag op, zonder medische gegevens. U en uw werkgever ontvangen via de casemanager een kopie hiervan. De bedrijfsarts kan u en uw werkgever ook adviseren vanuit preventief oogpunt. U kunt altijd een preventief gesprek aanvragen met de bedrijfsarts.

Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan dan willen wij dit uiteraard van u vernemen. De casemanager zal in eerste instantie samen met u en de bedrijfsarts de situatie bespreken. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat hebben, dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook uw werkgever heeft hiertoe de mogelijkheid. De kosten van een deskundigenoordeel betaalt u zelf.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Vitacon Luteijn of heeft u een opmerking of klacht over de bedrijfsarts of de casemanager? Dan willen wij dit uiteraard van u vernemen. Wij vinden het belangrijk hierover met u in gesprek te gaan, omdat wij streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wilt u een officiële klacht indienen, dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.

Ja dat kan. In de nieuwe Arbowet, van kracht per 1-7-2017, is geregeld dat u – eventueel anoniem – vrij toegang moet kunnen hebben tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit wordt ook wel het arbeidsomstandighedenspreekuur genoemd. Dus zonder toestemming van uw werkgever kunt u een afspraak maken met de bedrijfsarts. Dit is ook geregeld in het basiscontract tussen Vitacon Luteijn en uw werkgever. Indien u een afspraak wilt maken kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

U twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts of u heeft behoefte aan meer informatie van een andere bedrijfsarts? U kunt een gratis second opinion aanvragen. U heeft hier recht op. De bedrijfsarts kan alleen met zwaarwegende argumenten weigeren mee te werken. U dient uw wens rondom een second opinion wel met de eerst betrokken bedrijfsarts te bespreken en voldoende te motiveren. In overleg met u, de bedrijfsarts en uw werkgever en/of volgens de richtlijnen van uw werkgever zorgen wij dat een externe onafhankelijke bedrijfsarts wordt ingeschakeld.

Arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op privacy. Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst en is daarmee gehouden aan de privacywetgeving. Alleen de bedrijfsarts mag uw medische gegevens verwerken. Voor de bescherming van uw privacy hebben wij een privacyreglement.